|

FDA’NIN ONAYLADIĞI YENİ İLAÇLAR & YENİ ENDİKASYONLAR

 

Bilginin günceli ve doğrusu güçtür!
Selamlar, sevgiler…

Dalbavansin: Lipoglikopeptid yapıdaki antibiyotik
Endikasyon: MRSA

Vedolizumab: Anti-integrin monoklonal antikor
Endikasyon: Ülseratif kolit, Chron hastalığı (önceden onaylı olan natalizumab)

Vorapaksar: Proteaz-aktive reseptör-1 (PAR-1) antagonisti antiagregan
Endikasyon: Kalp krizi, Stroke, Arter oklüzyonu

Ceritinib: Anaplastik lenfoma tirozin kinaz inhibitörü
Endikasyon: Metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanseri

Siltuksimab: Anti-IL-6 monoklonal antikor
Endikasyon: Castleman hastalığı

Ramicirumab: Anti-VEFG monollonal antikor
Endikasyon: Mide kanseri

Albiglutid: GLP-1 agonisti
Endikasyon: Tip 2 DM (Liraglutid ve Eksenatid gibi)

Topiramat: Sodyum ve kalsiyum kanal blokörü
Endikasyon: Migren profiaksisi (Önceki onaylı endikasyonu: Epilepsi)

Apremilast: Fosfodiesteraz 4 inhibitörü, TNF-alfa üretiminin inhibisyonu
Endikasyon: Psöriatik artrit

Miltefosin: Fosfolipid ilaç
Endikasyon: Laşmanya

Droksidopa: Andrenalin ve noradrenalin’in ön-ilaç formu
Endikasyon: Nörojenik ortostatik hipotansiyon

Dapagliflozin: SGLT-2 inhibitörü
Endikasyon: Tip 2 DM (önceden onaylı olan kanagliflozin)

Sofosbuvir: RNA polimeraz inhibitörü
Endikasyon: HCV

Simeprevir: HCV Proteaz inhibitörü
Endikasyon: HCV

İbrutinib: Bruton tirozin kinaz inhibitörü
Endikasyon: Mantle hücreli lenfoma (Önceki endikasyonu: KLL)

Riociguat: Guanilat siklaz stimülatörü
Endikasyon: Pulmoner hipertansiyon

Vortioksetin: Atipik antidepresan
Endikasyon: Major depresyon

Dolutegravir: İntegraz inhibitörü
Endikasyon: HIV (önceden onaylı olan: Raltegravir)

Afatinib: Tirozin kinaz inhibitörü
Endikasyon: Metastatik küçük hücreli olmayan akciğer kanseri

Golimumab: Anti-TNF-alfa monoklonal antikor
Endikasyon: Ülseratif kolit

Doksilamin: Antihistaminik
Endikasyon: Bulantı-kusma (Önceden onaylı: Prometazin)

Dimetil-fumarat: İmmünsupresan
Endikasyon: Multiple Skleroz

Ospemifen: Selektif estrojen reseptör modülatörü (SERM)
Endikasyon: Disparoni (seksüel aktivite sırasında ağrı)

Regorafenib: Tirozin kinaz inhibitörü
Endikasyon: Gastrointestinal stromal tümörleri (Önceden onaylı: İmatinib)

Pomalidomid: Antianjiojenik, İmmünmodülatör (Talidomid’in türevi)
Endikasyon: Multiple myelom
Aflibercept: VEGF inhibitörü
Endikasyon: Neovasküler tip makula dejenerasyonu

Ruksolitinib: Janus kinaz inhibitörü
Endikasyon: Miyelofibrozis

Cetuksimab: Anti-EGFR monoklonal antikor
Endikasyon: Baş-boyun kanserleri<

Deferipron: Demir şelatörü
Endikasyon: Talasemi major

Tadalafil: Fosfodiesteraz V inhibitörü
Endikasyon: Belign prostat hiperplazisi (önceki endikasyonları: Erektil disfonksiyon, Pulmoner hipertansiyon)

Eculizumab: Kompleman inhibitörü
Endikasyon: Hemolitik üremik sendrom (önceki endikasyonu: Paroksismal nokturnal hemoglobinüri)

Crizotinib: Anaplastik lenfoma kinaz, ROS-1 onkogen inhibitörü
Endikasyon: Küçük hücreli olmayan akciğer kanseri

İkatibant: Bradikinin B2 reseptör antagonisti
Endikasyon: Herediter anjioödem

İndekaterol inhaler: Beta2 agonist
Endikasyon: Kronik obstriktif akciğer hastalığı

Fidaksomisin: Makrolid grubu antibiyotik
Endikasyon: C. difficile ilişkili diyare (PME)

Sunitinib: Tirozin kinaz inhibitörü
Endikasyon: Metastatik pankreas kanseri

Rilpivirin: Non-nukleozid revers transkriptaz inhibitörü
Endikasyon: HIV

Boceprevir: Proteaz inhbitörü
Endikasyon: HCV

Linagliptin: Dipeptidil peptidaz-IV inhibitörü
Endikasyon: DM tip II (Öncekiler: Sitagliptin, Vildagliptin)

Abirateron asetat: Antiandrojenik ilaç
Endikasyon: Prostat kanseri

İpilimumab: Anti-CTLA4 monoklonal antikor
Endikasyon: Melanom

Roflumilast: Fosfodiesteraz IV inhibitörü
Endikasyon: Kronik obstriktif akciğer hastalığı

Azilsartan: Anjiotensin II AT1 reseptör blokörü
Endikasyon: Hipertansiyon

 

Ahmet ALTUN, MD
Facebook: Ahmet Altun Farmakoloji
Altun Temel ve Klinik Farmakoloji

Bu yazı 11356 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :