|

FARMAKOLOJİ: GÜZEL BİLGİLER (Eylül 2014)

– Metabolizmada en fazla görevli mikrozomal enzim: CYP3A4/5

– Alkolü metabolize eden mikrozomal enzim: CYP2E1

– Antikolinerjik bulgular: Midriazis, Taşikardi, Bronkodilatasyon, Ağız kuruluğu, Konstipasyon, İdrar retansiyonu

– ANP analoğu kalp yetmezliği ilacı: Karperitid

– ADH reseptör blokörü diüretikler: Konivaptan (peptid-IV), Tolvaptan (oral-V2 selektivite)

– Toll-Like reseptör (TLR)-7’yi uyaran immünmodilatör, kondiloma akküminata tedavi ilacı: İmiquimod

– Uzun etkili loop diüretik: Aksosemid

– If-Na inhibitörü antianjinal ilaç: İvabradin

– Nikotin, alkol ve obezite tedavisinde kannabinoid reseptör antagonisti/invers agonisti: Rimonabant

– Alkol bağımlılık tedavisinde NMDA blokörü: Akamprosat

– Melatonerjik antidepresan ilaç: Agomelatin

– IGF-1 analoğu ilaç: Mekasermin

– RANKL inhibitörü monoklonal antikor, osteoporoz tedavisi: Denosumab

– Makula dejenerasyon tedavisi, anti-VEGF: Ranibizumab

– Vankomisin rezistan enterekok tedavisi: Daptomisin, Linezolid (oral)

– P-Glikoprotein inhibitörü, kalsiyum kanal blokörü: Verapamil

– İmidazolin ve alfa-2 reseptör agonisti antihipertansifler: Moksonidin, Rilmenidin

– PPAR reseptör agonist, uzun etkili anjiotensin AT1 reseptör blokörü: Telmisartan

– P2Y12 reseptör reversible blokörü antiagreganlar: Tikagrelor, Kangrelor

– Nonrenal yoldan atılan (uzun QT yapabilen) 4. nesil fluorokinolon: Moksifloksasin

– CCR-5 inhibitörü anti-HIV ilaç: Maravirok

– CD4 monoklonal atikor, anti-HIV ilaç: İbalizumab

– Yedek reseptörlerin varlığını göstermek için kullanılan: Nonkompetitif antagonist

– Organofosfat intoksikasyonunda kullanılan uzun etkili ilaç: Diasetilmonoksim

– Lambert-Eaton sendrom tedavisinde, potasyum effluks inhibitörü: Diaminopridin

– IfNa inhibitörü anjina ilacı: İvabadin

– Androjenik etkisi kısıtlı olan anabolizanlar: Oksandrolon, Stanozol

– Dipeptidil peptidaz IV inhibitörü diyabet ilacı: Sitagliptin, Vildagliptin

– SGLT-2 inhibitörü diyabet ilacı: Kanagliflozin

– Uzun QT yapan antipsikotikler: Tiyoridazin, Sertindol

– Potasyum kanal fasilatörü antiepileptik: Retigabin

– SV2A ligandı antiepileptik: Levetirasetam

– Nonergot türevi dopamin reseptör agonisti Parkinson ilacı: Pramipeksol, Ropirinol

– Uzun etkili MAO-B inhibitörü, Parkinson ilacı: Rasajilin

– Kısa etkili intravenöz genel anestezik ilaç: Propofol

– Bradikinin reseptör blokörü, anjioödem ilacı: İkatibant

– Opioid reseptör blokörü kabızlık ilacı: Alvimopan

– Makrolid grubu C.diffcile ilişikli diyare tedavi ilacı: Fidaksomisin

– Sfingozin-1 reseptör modülatörü Multipl Skleroz ilacı: Fingolimod

– Geniş spektumlu (Rhizopus) antifungal: Posakonazol

– Beşinci kuşak sefalosporinler: Seftarolin, Seftabiprol

– Psödomonas’a en etkili karbapenem: Doripenem

– Psödomonas’a etki etmeyen, uzun etkili karbapenem: Ertapenem

– Dirençli olgularda (MRSA, VRSA, VRE) kullanılan tetrasiklin: Tigesiklin

– KOAH ve astımda  selektif fosfodiesteraz IV inhibitörü: Roflumilast

– Trombopoetin reseptör agonisti, trombositopeni tedavi ilacı: Eltrombopag, Romiplostim

– Non-pupin yapıdaki ksantin oksidaz inhibtörü, gut ilacı: Febuksostat

– IL-11 trombositopeni ilacı: Oprelvekin


Ahmet ALTUN, MD

Bu yazı 7990 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :