|

Farmakoloji: Güzel Bilgiler (Nisan 2015)

• Kistik fibrozis tedavisinde CTFR aktivatörü: İvakaftor

• İnkontinans tedavisinde beta3 agonist: Mirabegron

• Uzun etkili loop diüretik: Aksosemid

• If-Na inhibitörü antianjinal ilaç: İvabradin

• HCV tedavisinde RNA-bağımlı RNA polimeraz inhibitörü: Sofosbuvir

• Nikotin, alkol ve obezite tedavisinde kannabinoid reseptör antagonisti/invers agonisti: Rimonabant

• Alkol bağımlılık tedavisinde NMDA blokörü: Akamprosat

• Melatonerjik antidepresan ilaç: Agomelatin

• IGF-1 analoğu ilaç: Mekasermin

• ACE ve vazopeptidaz inhibitörü: Omapatrilat, Sampatrilat

• CGRP blokörü migren ilaçları: Telcagepant, Olcegepant

• RANKL inhibitörü monoklonal antikor, osteoporoz tedavisi: Denosumab

• Direkt renin inhibitörü antihipertansif: Aliskiren

• Uzun etkili, yiyecekler ile absorbsiyonu azalmayan fosfodiesteraz V inhibitörü: Tadalafil

• En uzun etkili serotonin 5-HT3 blokörü: Polanosetron

• ADH V1 selektif blokör: Relkovaptan

• Osteoporoz tedavisinde kalsitonin preperatı: Salkatonin

• Multiple skleroz tedavisinde kullanılabilen ilaçlar: Natalizumab, Fingolimod

• Makula dejenerasyon tedavisi, anti-VEGF: Ranibizumab

• Vankomisin rezistan enterekok tedavisinde rabdomiyoliz yapan ilaç: Daptomisin

• P-Glikoprotein inhibitörleri: Verapamil, Eritromisin

• İmidazolin ve alfa2 reseptör agonisti antihipertansifler: Moksonidin,

• PPAR reseptör agonist, uzun etkili anjiotensin AT1 reseptör blokörü: Telmisartan

• ADP (P2Y12) reseptör reversible blokörü antiagreganlar: Tikagrelor, Kangrelor

• En uzun etkili nitrat türevi ilaç: Pentaeritriol tetranitrat

• Nonrenal yoldan atılan 4. nesil fluorokinolon: Moksifloksasin

• Oreksin reseptör antagonisti: Almoreksant, Suvoreksant

• CCR-5 inhibitörü anti-HIV ilaç: Maravirok

• Ailesel homozigot hiperkolesterolemi ilacı: Mipomersen

• Organofosfat intoksikasyonunda kullanılan uzun etkili ilaç: Diasetilmonoksim

• SGLT-2 inhibitörü diyabet ilacı: Kanagliflozin, Empagliflozin, Dapagliflozin

• Potasyum kanal fasilatörü antiepileptik: Retigabin

• SV2A ligandı antiepileptik: Levetirasetam

• AMPA reseptör antagonisti epilepsi ilacı: Perampanel

• Non-ergot türevi dopamin reseptör agonisti Parkinson ilacı: Pramipeksol, Ropirinol

Uzun etkili nöroprotektif MAO-B inhibitörü, Parkinson ilacı: Rasajilin

• Kısa etkili intravenöz genel anestezik ilaç: Propofol

• Bradikinin reseptör blokörü, anjioödem ilacı: İkatibant

• Opioid reseptör blokörü kabızlık ilacı: Alvimopan

• Makrolid grubu C.diffcile ilişikli diyare tedavi ilacı: Fidaksomisin

• Geniş spektumlu (Rhizopus) antifungal: Posakonazol

• Beşinci kuşak sefalosporinler: Seftarolin, Seftabiprol

• Psödomonas’a en etkili karbapenem: Doripenem

• Psödomonas’a etki etmeyen, uzun etkili karbapenem: Ertapenem

• Dirençli olgularda (MRSA, VRSA, VRE) kullanılan tetrasiklin: Tigesiklin

• KOAH ve astımda selektif fosfodiesteraz IV inhibitörü: Roflumilast

• Trombositopeni tedavisinde kullanılan ilaçlar: Eltrombopag (Oral), Romiplostim (SC)

• Non-pürin yapıdaki ksantin oksidaz inhibitörü, gut ilacı: Febuksostat

• Rilmenidin

Dr. Ahmet ALTUN
 

Bu yazı 7107 defa okundu.


Yazarın diğer yazıları :

Yorum yapın :